Европейски проекти

Проект и главна цел:

BG16RFOP002-6.002-0590- Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност Бенефициент: СУПЕРШИНИФ 2000 ООД
Обща стойност: 94 990 лв, от които 80 741,5 лв европейско и 14 248,5 лв национално съфинансиране.
Начало: 21.09.2022 г. Край: 21.07.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: Подобрена енергийна ефективност, посредством закупени и инсталирани:
1.Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди - 2 броя,
2. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване- 1 брой,
3. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух- 1 брой.

Проект и главна цел:

По-висок производствен капацитет и приходи от износ в „Суперфиниш 2000“ ООД Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на Суперфиниш 2000 ООД, вследствие закупуването и внедряването на по-високо производително оборудване Бенефициент:»Суперфиниш 2000» ООД Обща стойност: 335 348,73 лв, от които199 532,49 лв. европейско и 35 211, 62 лв. национално съфинансиране. Начало: 09.02.2016 г. Край: 09.05.2017 г.

Процедура за избор на изпълнител

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ с предмет: “Доставка на оборудване за подобряване на производствените процеси в "Суперфиниш - 2000" ООД с 8 обособени позиции по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0863-C01

Срок за подаване на оферти : 05,05.2016 г., 17,00 ч.

Публична покана
Проекто-договор
Образец на оферта
Изисквания към офертите
Заповед
Декларация на кандидата
Техническа спецификация
Оферта
Методика за оценка


 

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ с предмет: “Доставка на оборудване за подобряване на производствените процеси в “Суперфиниш – 2000” ООД с 1 обособенa позиция – Хомогенизатор за прозводство на бяла козметика – 200 литра – 1 брой по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0863- C01

– Срок на подаване на офертите – 01.06.2016 г. 17.00 часа
– Отваряне на офертите – 02.06.2016 г. 13.00 часа

Декларация на кандидата
Оферта
Заповед комисия
Изисквания към офертите
Методика за оценка
Проекто-договор
Публична покана
Техническа спецификация