Европейски проекти

 

 

Технологична модернизация в предприятието – Основна цел на проекта:

Повишаване ефективността на производствения процес в Суперфиниш 2000 ООД, намерила израз в нарастване на производителността в дружеството с минимум 15% през 2024 г, в сравнение с 2021 г. Спомагателни цели:

1. Нарастване на производителността, посредством
намаляване на технологичните престои, свързани с
времето за измиване и пренастройване на машините от
един вид крем /лосион/ към друг вид крем /лосион/,
което ще доведе до намаляване на технологичните
престои
2. Нарастване на производителността, посредством
оптимизация в управлението и поддържането на
складовото стопанство с основни материали,
спомагателни материали и автоматизирано следене на
незавършеното производство и готовата продукция,
което ще доведе до намаляване на технологичните
престои,
3. Снижаване на производствените разходи и в частност
разходите за вода и ел. енергия, в резултат на
закупуването на новите дълготрайни материални активи,
позволяващи едновременно пълнене на повече от един
вид крем /лосион/,
4. Повишаване качеството на произвежданите кремове и
лосиони, в резултат на намаляване нуждата от измиване
на машините и смесване на миризми от различни кремове
/лосиони/.

Резултат
1. Повишаване на нетния размер на приходите от
продажби с минимум 15% през 2024 г, в сравнение с
2021 г, в резултат на закупуването и внедряването на
активите по настоящия проект,
2. Повишаване производството и реализацията на
кремове и лосиони, което ще допринесе за повишаване
на нетния размер на приходите от продажби,

3. Намаляване разходите на вода и електроенергия, в
резултат на намаляване нуждата от почистване и
пренастройване на съществуващата технология за
пълнене на кремове и лосиони,
4. Повишаване качеството на произведените кремове, в
резултат на намаляване на риска от недостатъчно добро
измиване на съдовете.
Непосредствен резултат:
Закупени активи за 176 000 лв, в т.ч:
1. Тубопълначна машина- 1 брой- 77 000 лв- бюджетно
перо 1.1,
2. Машина за пълнене и затваряне на буркани/PVC
кутии/ и малки флакони- 1 брой- 69 000 лв- бюджетно
перо 1.2,
3. ERP система "Комбайт ERP-CX" - за СУПЕРФИНИШ ООД -
Пловдив- 30 000 лв- бюджетно перо 2.1.

 


 

Проект и главна цел:

BG16RFOP002-6.002-0590- Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност  Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност Бенефициент: СУПЕРШИНИФ 2000 ООД
Обща стойност: 94 990 лв, от които 80 741,5 лв европейско и 14 248,5 лв национално съфинансиране.
Начало: 21.09.2022 г. Край: 21.07.2023 г.

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА: Подобрена енергийна ефективност, посредством закупени и инсталирани:
1.Термопомпи за отопление и охлаждане, вкл. за загряване на вода за битови нужди - 2 броя,
2. Слънчеви системи за топла вода и битово горещо водоснабдяване- 1 брой,
3. Компресори за сгъстен въздух, вкл. резервоари за сгъстен въздух- 1 брой.

Проект и главна цел:

По-висок производствен капацитет и приходи от износ в „Суперфиниш 2000“ ООД Повишаване на производствения капацитет и експортния потенциал на Суперфиниш 2000 ООД, вследствие закупуването и внедряването на по-високо производително оборудване Бенефициент:»Суперфиниш 2000» ООД Обща стойност: 335 348,73 лв, от които199 532,49 лв. европейско и 35 211, 62 лв. национално съфинансиране. Начало: 09.02.2016 г. Край: 09.05.2017 г.

Процедура за избор на изпълнител

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ с предмет: “Доставка на оборудване за подобряване на производствените процеси в "Суперфиниш - 2000" ООД с 8 обособени позиции по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0863-C01

Срок за подаване на оферти : 05,05.2016 г., 17,00 ч.

Публична покана
Проекто-договор
Образец на оферта
Изисквания към офертите
Заповед
Декларация на кандидата
Техническа спецификация
Оферта
Методика за оценка


 

Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител – “Избор с публична покана” по реда на ЗУСЕСИФ с предмет: “Доставка на оборудване за подобряване на производствените процеси в “Суперфиниш – 2000” ООД с 1 обособенa позиция – Хомогенизатор за прозводство на бяла козметика – 200 литра – 1 брой по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0863- C01

– Срок на подаване на офертите – 01.06.2016 г. 17.00 часа
– Отваряне на офертите – 02.06.2016 г. 13.00 часа

Декларация на кандидата
Оферта
Заповед комисия
Изисквания към офертите
Методика за оценка
Проекто-договор
Публична покана
Техническа спецификация